Wypadki i odszkodowania / Jestem ofiarą wypadku

 

Szok powypadkowy jest naturalnym odruchem każdego uczestnika zdarzenia drogowego. Jednak tylko spokój i opanowanie na miejscu zdarzenia, a w dalszym postępowaniu aktywna postawa i konsekwentne korzystanie z przysługujących Ci uprawnień pozwolą Ci na uzyskanie adekwatnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

 

I. Na miejscu zdarzenia

 

1. Zachowaj spokój.

2. Nie oddalaj się z miejsca zdarzenia.

3. Wezwij policję, a jeżeli są ofiary karetkę.

4. Oznacz miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.

5. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia.

6. Zapisz dane świadków zdarzenia.

7. Nie pozwól przestawiać samochodów ani usuwać innych śladów zdarzenia do przyjazdu policji.

8. Nie podpisuj na miejscu zdarzenia żadnych dokumentów w rodzaju oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.

 

 Uwaga! W następujących wypadkach zawsze wezwij na miejsce zdarzenia patrol policji:


1) sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, albo autentyczność tych dokumentów budzi Twoje wątpliwości

2) sprawca nie chce uznać swojej winy,

3) sprawca uciekł z miejsca zdarzenia,

4) któryś z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu;

5) masz wątpliwości dotyczące zaistniałej sytuacji.

 

II. Korzystaj z przysługujących Ci uprawnień.


Jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym masz prawo:


  1. Ustanowić pełnomocnika (art. 87 § 1 kpk). Pełnomocnik może działać za Ciebie od samego początku postępowania, np. złożyć w Twoim imieniu zawiadomienie o przestępstwie.

2. składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (art. 315 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);

3. Złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk).

4. Złożyć oświadczenie, że chcesz działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 i 54 kpk) lub powoda cywilnego (art. 62 kpk).

Uwaga! Musisz to zrobić najpóźniej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego. Po tym terminie stracisz prawo do występowania jako strona postępowania.

 

5. Złożyć do sądu wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części wobec sprawcy przestępstwa spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwa przeciwko środowisku, mieniu i obrotowi gospodarczemu.

 

 Pamiętaj! Tylko jako oskarżyciel posiłkowy będziesz miał prawo w postępowaniu sądowym składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku.  

 

 

Pozostałe uprawnienia jakie przysługują Ci jako pokrzywdzonemu w ramach toczącego się postępowania karnego znajdziesz tutaj.


Jako poszkodowany wypadkiem, w ramach powództwa cywilnego masz prawo domagać się:


  1. zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne;

  2. odszkodowania obejmującego m.in. zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków dojazdów, przekwalifikowania, uszkodzenia lub zniszczenia mienia itp. (w tym celu gromadź wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające twoje wydatki związane z wypadkiem);

  3. renty - jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.


 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688