Wypadki i odszkodowania / Kolizja ze zwierzęciem

Kolizja ze zwierzęciem

 

Okres letni to czas wzmożonych wyjazdów. Zwiększony ruch na drogach oraz większa aktywność zwierząt w okresie letnim, skutkują coraz częstszymi kolizjami ze zwierzyną. Niestety w przypadku kolizji ze zwierzęciem uzyskanie odszkodowania za uszkodzony samochód nie zawsze będzie proste.

 

Jak zachować się w przypadku kolizji ze zwierzęciem?

 

Kolizja samochodowa zawsze wiąże się z olbrzymim stresem, tym niemniej należy zachować spokój i udokumentować ślady na miejscu zdarzenia – co w ew. postępowaniu sądowym pozwoli odtworzyć jego przebieg. Koniecznie należy też udzielić pomocy rannemu zwierzęciu. Warto pamiętać, że zaniechanie tego jest karalne na gruncie ustawy o ochronie praw zwierząt.

 

Zatem, jeżeli zdarzył Ci się potrącić zwierzę, to:

 

1. Zachowaj spokój.

 

2. Nie oddalaj się z miejsca zdarzenia.

 

3. Wezwij policję i poproś ją o zawiadomienie służb weterynaryjnych.

 

4. Oznacz miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.

 

5. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia.

 

6. Zapisz dane świadków zdarzenia.

 

7. Nie pozwól usuwać śladów zdarzenia do czasu przyjazdu policji.


 

Co grozi za nieudzielenie pomocy potrąconemu zwierzęciu?

 

Zgodnie z art. 25 w zw. z art. 33 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie zwierząt za niezastosowanie się do owego nakazu, grozi kara aresztu lub grzywny.


Kogo należy zawiadomić w przypadku potrącenia zwierzęcia?

 

Zgodnie z art. 25 w zw. z art. 33 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku potrącenia zwierzęcia należy zawiadomić jedną ze wskazanych poniżej służb:

 

  1. policję;

  2. lekarza weterynarii;

  3. pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych;

  4. strażnika Państwowej Straży Łowieckiej;

  5. członka Polskiego Związku Łowieckiego;

  6. inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

  7. funkcjonariusza straży ochrony kolei;

  8. funkcjonariusza straży gminnej;

  9. funkcjonariusza Straży Granicznej.


Od kogo domagać się odszkodowania w przypadku kolizji ze zwierzęciem?

 

To kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę, które wybiegło na drogę uzależnione jest od tego jakiego rodzaju zwierzęciem oraz jakiego rodzaju drogą mamy do czynienia.


I. Kolizja z dzikim zwierzęciem.

 

W przypadku jeżeli doszło do kolizji z dzikim zwierzęciem leśnym, powinniśmy sprawdzić, czy przy drodze umieszczony był znak A-18b – „zwierzęta dzikie”. Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi jest utrzymanie samej drogi oraz między innymi urządzeń zabezpieczających ruch. Jeżeli zatem istniała potrzeba uprzedzenia użytkowników drogi, poprzez umieszczenie znaku ostrzegawczego, o takim miejscu na drodze, w którym kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo ze strony dzikich zwierząt, to możemy rozważyć wystąpienie przeciwko zarządcy drogi ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym.


II. Kolizja ze zwierzęciem gospodarskim.

 

W tym przypadku nasza sytuacja prawna jest prostsza, bowiem w myśl art. 431 § 1 k.c. „kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Jednocześnie każdy rolnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688