Wypadki i odszkodowania / Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Bardzo często spotykam się w swojej pracy z pytaniem kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy, na jak długo i co można zrobić w takiej sytuacji.

 

Zatem żeby rozwiać ewentualne wątpliwości wyjaśniam, że kwestie związane z zatrzymaniem prawa jazdy przez policję uregulowane zostały w art. 135 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z powołanym przepisem policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

 

 1. uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się wstanie nietrzeźwości lub wstanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

 2. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność;

 3. podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy;

 4. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;

 5. gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;

 6. gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;

 7. przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa wart.99ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 8. przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone wart. 86§1 lub 2, art. 87§1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30km/h

 9. stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa wart.38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa wart.13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5stycznia 2011r. O kierujących pojazdami

 10. popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa wart.91 ustawy z dnia 5stycznia 2011r. O kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 

Niezależnie od przedstawionych wyżej przypadków policjant zatrzyma (obligatoryjnie) prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

 

 1. kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym;

 2. przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;

 

Policjant może natomiast (nie musi) zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.


Co dzieje się dalej w przypadku zatrzymania przez policję prawa jazdy?

 

Po zatrzymaniu prawa jazy policjant wystawia pokwitowanie, które w zależności od przyczyny zatrzymania, uprawnia do kierowania pojazdem przez okres 24 godzin, 72 godzin, albo 7 dni od daty zatrzymania.

 

Zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 7dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

 

Jeżeli przyczyną zatrzymania prawa jazdy było:

 

 • uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się wstanie nietrzeźwości lub wstanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

 • uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów;

 

to w ciągu 14 dni od przekazania prawa jazdy prokurator, a w sprawach o wykroczenie sąd, może wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Uwaga! Na postanowienie to przysługuje zażalenie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688