Windykacja należności / Terminy przedawnienia roszczeń

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Przedawnienie nie sprawia, że roszczenie wygasa, ale podniesienie tego rodzaju zarzutu w toku postępowania najczęściej uniemożliwia wyegzekwowanie roszczenia na drodze sądowej. Przedstawione poniżej wyliczenie ma charakter przykładowy i dotyczy roszczeń, z których przedawnieniem najczęściej można spotkać się w praktyce sądowej:

 

Z upływem roku przedawniają się:

 

 • roszczenia wynikające z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej, minimalnej lub wynikowej roszczenie sprzedawcy o dopłatę różnicy ceny, jak również roszczenie kupującego o zwrot tej różnicy

 

Z upływem dwóch lat przedawniają się:

 

 • roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,

 • roszczenia rzemieślników z z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa

 • roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają;

 • roszczenia wynikające z umowy o dzieło.

 

Z upływem trzech lat przedawniają się:

 

 • roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zasada ogólna);

 • roszczenia o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu albo dzierżawy, alimenty);

 • roszczenia o odszkodowanie przedawniają się z upływem lat trzech od od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż 10 lat od daty popełnienia czynu.

 

Z upływem lat pięciu przedawniają się:

 

 • roszczenia z tytułu zapisu testamentowego

 

Z upływem dziesięciu lat przedawniają się:

 

 • wszelkie roszczenia, o ile przepisy nie stanowią inaczej (jest to zasada ogólna, od której istnieją wyjątki);

 • wszystkie roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości

 

Uwaga! Następujące roszczenia nigdy nie ulegają przedawnieniu:

 

 • roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości (art. 222 § 1 k.c.)

 • roszczenie negatoryjne przysługujące właścicielowi nieruchomości (art. 222 § 2 k.c.),

 • roszczenie przysługujące współwłaścicielom o zniesienie współwłasności (art. 220 k.c.).   

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688